Winkelen volgens de regels

Aan het eind van mijn verhaal ‘Boze boodschap’ heb ik u gezegd dat ik een winkelwet zou opstellen met daarin regels om het boodschappen doen in supermarkten sneller, efficiënter en zonder ergernissen te laten verlopen. Ons land is aan zo’n wet toe, zo heb ik begrepen uit de vele reacties die ik op mijn verhaal heb mogen ontvangen. Boodschappen doen in de supermarkt is nu voor heel velen een telkens terugkerende bron van ergernis. Boodschappen doen in de supermarkt moet weer een leuke en aangename bezigheid worden. Dit was dan ook het uitgangspunt bij het opstellen van de nieuwe winkelwet.

Ik heb er de afgelopen dagen behoorlijk op zitten zwoegen, want een wet dient nu eenmaal in onbegrijpelijke ambtelijke bewoordingen te worden opgesteld. Dat is me goed gelukt. Heel goed zelfs, want toen ik het na het opstellen nog eens teruglas, begreep ik er helemaal niets van. U begrijpt dat ik er dus behoorlijk trots op ben. Het is een wet geworden waarin zowel de inrichting van de supermarkten als het winkelgedrag van de klanten aan regels is gebonden. Bovendien bevat de wet een handhavingselement dat de werkgelegenheid ten goede komt. Een wetsvoorstel dus dat ik hedenavond nog aan onze minister-president zal toezenden met het verzoek de wet nog voor het zomerreces voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Ik zal u -gelet op het taalgebruik- de letterlijke tekst van mijn wet besparen, maar ik loods u in gewone mensentaal langs een aantal belangrijke regels. En u zult het zien: boodschappen doen wordt weer leuk.

Allereerst de belangrijkste regels voor de supermarkten. Om efficiënt winkelen mogelijk te maken, dienen alle supermarkten de producten in dezelfde volgorde aan te bieden. Dit voorkomt onnodig zoeken voor de klanten. Bovendien dienen alle supermarkten duidelijk aangegeven looproutes te creëren. Zijpaden dienen met schappen te worden afgesloten. Hiermee wordt voorkomen dat er irritatie ontstaat over voorrang op de ‘kruispunten’. Op strategische punten dienen smalle doorgangen te worden gecreëerd. Deze doorgangen zijn alleen te gebruiken door klanten die winkelen met een mandje dat is voorzien van een chip om de hekjes in de doorgangen te openen. Hier kom ik later op terug. Tot slot dienen de supermarkten aan de uiteinden van een winkelpad handhavers te posteren. Zij moeten erop toezien dat de aanwezige klanten zich aan de regels houden.

Dan de regels voor de klanten. Zij dienen voor het betreden van het winkelgebied te besluiten met welk attribuut zij hun boodschappen doen. Zij hebben de keuze uit een winkelwagentje, een winkelmandje zonder chip en een winkelmandje met een chip. Klanten die gekozen hebben voor een winkelwagentje of een winkelmandje zonder chip mogen een onbeperkt aantal producten aanschaffen. Zij dienen echter wel de gehele looproute af te leggen. Klanten met een winkelmandje met een chip mogen van de looproute afwijken door gebruik te maken van eerder genoemde doorgangen. Zij mogen echter maximaal vijf producten bij de kassa aanbieden. Het winkelmandje met chip is dus bij uitstek geschikt voor de snel-na-werktijd-even-een-boodschapje-doen-klant.

Voor alle klanten geldt overigens dat zij zich niet tegen de uitgepijlde looproute in mogen begeven. Wie tijdens het winkelen ontdekt dat hij of zij op een eerder moment vergeten is een product te pakken, kan dit kenbaar maken aan een handhaver op het uiteinde van het winkelpad. Deze handhaver zorgt ervoor dat het gewenste product alsnog wordt opgehaald. Hetzelfde geldt voor producten die men heeft gepakt, maar waar men nog tijdens het winkelen eigenlijk van wil afzien. Een eerder uit de koelvitrine gepakte makreel mag dus niet later in de winkel bij de tompouces worden gedeponeerd. Mocht een dergelijke overtreding door een handhaver worden geconstateerd, zal de bewuste klant direct naar een ruimte achter de winkel worden geleid voor een gesprek met een winkelpsycholoog.

Het ontmoeten van bekenden is niet te voorkomen en wordt derhalve gedoogd. Ten aanzien van het ontmoeten van bekenden in de supermarkt gelden de volgende regels. Om onnodige opstoppingen te voorkomen, is het niet toegestaan om in de winkel met elkaar in gesprek te gaan. Er dient te worden volstaan met een korte begroeting. Bijvoorbeeld: Hé, hallo Gerrit. Als de aangesprokene een andere naam draagt, mag deze uiteraard genoemd worden in plaats van Gerrit. Ook het uitspreken van een samengestelde naam is toegestaan, maar dan zonder hallo. Bijvoorbeeld: Hé, Marie-Louise. Als de klant behoefte heeft aan een gesprek met de bekende kan dit kenbaar worden gemaakt door het opsteken van een wijsvinger ten teken dat de bekende na het winkelen buiten wordt opgewacht. Hiervoor mag zowel de linker- als de rechterwijsvinger worden gebruikt. Bij het aantoonbaar ontbreken van beide wijsvingers mag ook een andere vinger omhoog worden gestoken. De bekende kan middels het opsteken van een duim aangeven dat hij of zij op de uitnodiging ingaat.

Nog belangrijk om te melden is dat klanten met een winkelwagentje te allen tijde minimaal één hand aan het karretje moeten houden. Alleen voor het pakken van zware artikelen mag het wagentje enkele seconden worden losgelaten. Deze periode zal door de handhavers nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het winkelwagentje ergens neerzetten en elders producten pakken, is dus niet toegestaan. Wie dat wel doet, begaat twee overtredingen. 1. Hij of zij laat het wagentje te lang los. 2. Hij of zij zal zich tegen de looproute in moeten begeven om weer bij het karretje terug te keren. Ook hiervoor is de sanctie een gesprek met de winkelpsycholoog.

Dit zijn zo’n beetje de belangrijkste regels die na goedkeuring der beide Kamers zullen worden ingevoerd. Het voorstel van mijn zoon om voor bejaarden bloktijden in te stellen, heb ik bewust niet in mijn wetsvoorstel opgenomen. Ten eerste is het leeftijdsdiscriminatie en ten tweede is het praktisch niet uitvoerbaar omdat in de ogen van mijn zoon iedereen boven de dertig bejaard is. Bovendien is het mijn intentie om het boodschappen doen in de supermarkt voor iedereen leuk te maken. En ik ben ervan overtuigd dat ik daar met mijn wetsvoorstel in ben geslaagd. Leuker dan dit kan ik het niet maken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *